Bai Mei, Bak Mei, Pak Mei, Bai Mai White Eyebrow Traditional Chinese Kung Fu

Lion Guardian

Welcome to the student's website of
Sydney Australia based Guangzhou White Eyebrow Kung Fu.

("White Eyebrow" in English, "Pak Mei or Bak Mei" in Cantonese, "Bai Mei" in Mandarin).

Kwan Gung

Lion Guardian